Latin Bible Phrases

 Latin Phrases

Joannes est nomen eius – John Is His Name (Motto of Puerto Rico)

Joannes est nomen ejus or:  Ioannes est nomen eius or:  Iohannes est nomen eius John is his name (Motto of Puerto Rico)